Sjekk dette

Referanser
-- Tilbakemeldingene fra våre ansatte har utelukkende vært positive. Undertegnede vil med dette gi Beskyttelsesteknikk ved Torbjørn Arntsen de beste anbefalninger!
Ottar Hauge, avdelingsleder.

-- Torbjørn Arntsen er en eminent kursholder og vi anbefaler hans kurs på det varmeste!
Kirsti Nyblin, fagutviklingssykepleier.

Les mer her
Kategorier

Beskyttelsesteknikk

En tryggere arbeidsplass

På disse sidene vil du finne utførlig informasjon om yrkesrettet opplæring som tar sikte på å redusere vold, trusler, konflikter, uønsket atferd og utaggeringsproblematikk for yrkesutøvere. Eksempler på dette kan være:

- Barnevernsansatte og ungdomsarbeidere
- Helsearbeidere
- Hjemmebaserte tjenester
- Dørvakter, politi og vektere
- Ansatte i rusomsorgen
- Butikkmedarbeidere og andre ansatte i servicenæringen
- Sjåfører og billettører i taxi og kollektivtrafikken
- Parkeringsbetjenter og bilettkontrollører
- Lærere og spesialpedagoger

Torbjørn Arntsen utviklet konseptet Beskyttelsesteknikk tidlig på 1980-tallet, og har siden regelmessig avholdt en lang rekke varierte opplæringsprogrammer og kurser.

I det følgende skal vi se på hvordan en slik type sikkerhetsrettet opplæring kan bidra til å skape trygghet, oversiktlighet, forutsigbarhet, klare rammer og god samhandling i din arbeidssituasjon – evt. for dine ansatte og underordnede, gjennom:

- Opplæring i omsorg, service og sikkerhet
- Praktisk konflikthåndtering
- Praktisk samhandlingstrening
- Taktisk kommunikasjon
- Stresshåndtering
- Fysiske kontrollteknikker
- Fokus på forebygging
- Kollegial opptreden
- Gode rutiner for ettervern, debrief og evaluering
- med mer…

Omsorg, service og sikkerhet

O.S.S-prinsippet (Omsorg-Service-Sikkerhet) beskrives som et trygghetsskapende prinsipp. Dette begrepet, formulert av oss, er selve fundamentet i samtlige opplæringsprogrammer og kurser vi gjennomfører.

Når du jobber med andre mennesker hvor uønsket atferd, trusler, vold eller konflikter kan oppstå, er det vår erfaring at du vil ha vesentlig større muligheter for positiv intevenering og fornuftige løsninger for samtlige involverte parter når disse tre elementene samvirker på en strukturert måte.

Med samtlige parter mener vi deg som ansatt; ledelsen; selve arbeidsplassen og evt. overordnede enheter (bedriften, etaten, kommunen, oppdragsgiveren m.m.); evt. pårørende og foresatte; den du jobber mot (brukeren, beboeren, klienten, kunden, gjesten, pasienten, passasjeren osv.).

Det vi opplever gang etter gang er at sikkerhet alene nokså typisk er med på å skape mer utrygghet enn trygghet, og at omsorg og service uten fornuftige og gode elementer av sikkerhet kan medføre (blant annet) uklare rammer, udefinert grensesetting, fravær av nødvendig autoritet og vilkårlighet.

Dette igjen leder gjerne til situasjoner og opplevelser av frustrasjon, konflikter, splid i personalet, vegring mot å delta i krevende situasjoner (manglende samhandling), usikkerhet, redsel, og i ytterste konsekvens vold.

Vi kommer nærmere inn på O.S.S-prinsippet i en senere artikkel, og hvordan dette fungerer i forhold til ulike yrkesgrupper og arbeidssituasjoner.

Be Sociable, Share!
  • more Beskyttelsesteknikk

Technorati Tags: beskyttelsesteknikk, kommunikasjon, konflikthåndtering, samhandling, selvforsvar, sikkerhetskurs, Torbjørn Arntsen

Tags: , , , , , ,
Anbefal til andre
Facebook